Complimenten en klachten

Wij werken voortdurend aan verbetering van zorg en dienstverlening. We horen het graag als u hierover tevreden bent. Heeft u ideeën om de zorg- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dit graag van u.

Wat te doen bij onvrede?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Dit vernemen we graag van u, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen. Wij adviseren om uw onvrede eerst te bespreken met een medewerker of uw persoonlijk begeleider. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de teammanager of de sectormanager. Overeenkomstig de Leidraad Veilige Zorgrelatie (2016) zijn de teammanagers eveneens aanspreekpunt bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Geeft u er de voorkeur aan om iemand van buiten Libertas Leiden te spreken? De klachtenfunctionaris gaat graag met u het gesprek aan.

Klachtenfunctionaris

Heeft u een klacht? Dan adviseren wij u contact op te nemen met klachtenfunctionaris Annemarieke Hoogland. De klachtenfunctionaris is niet verbonden aan Libertas Leiden en heeft een onafhankelijke positie. Zij ondersteunt u ook wanneer u een officiële klacht wilt indienen bij de Raad van Bestuur. U kunt telefonisch contact met haar opnemen via 06 236 661 12 of een email sturen naar A.Hoogland@libertasleiden.nl . Ook de klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. In ons klachtenreglement leest u hoe wij omgaan met klachten.

Landelijke Klachtencommissie

Libertas Leiden is aangesloten bij de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), welke bevoegd is om Wzd-klachten te behandelen. Wzd-klachten zijn klachten die voornamelijk gaan over de behandeling van bewoners van een psychogeriatrische afdeling. Een Wzd-klacht wordt door Libertas Leiden altijd doorgestuurd naar de KCOZ.
Voor meer informatie kunt u op deze website terecht: www.kcoz.nl. Belangrijk: u kunt de klacht niet zelf indienen bij de KCOZ. Onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Jessica Goedhart, zie onder) kan helpen en ondersteuning bieden bij het indienen van deze klacht.

Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is behandeld of dat u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtafhandeling. Er is dan sprake van een geschil. Libertas Leiden is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. U kunt een geschil aanhangig maken bij:

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschillencommissie VVG behandelt in beginsel alleen klachten die eerst zijn ingediend bij de zorgaanbieder. Het reglement van de Geschillencommissie VVG vindt u onder ‘Downloads’.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem.
Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent. Meer informatie vindt u op pagina: www.libertasleiden.nl/wonen-met-zorg

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.
Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
· Wij luisteren naar uw verhaal
· Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
· Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
· Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
· Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
Jessica Goedhart
06-40976989
j.goedhart@zorgstem.nl

Klantenservice

Libertas Leiden werkt voortdurend aan verbetering van zorg en dienstverlening. Heeft u ideeën om de zorg- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dit graag van u. U kunt daarvoor bellen met onze klantenservice op 071 516 81 68.