Meedenken en meepraten

Medewerkers, cliënten en hun naasten krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag gebruik van. Voor Libertas Leiden is deze inbreng van groot belang. Het levert waardevolle informatie op, leidt tot verbeteringen en vormt de basis voor nieuw beleid.

Cliëntenraad

Libertas Leiden vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Voor wie?
De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van onze verzorgings- en verpleeghuizen en de cliënten die in de wijk verzorging en verpleging krijgen. Het komt op voor hun gemeenschappelijke belangen.

Over welke onderwerpen?
De cliëntenraad praat mee en adviseert over onderwerpen die alle cliënten aangaan. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • Voeding: keuzemenu’s, tijdstip van eten, gezelligheid rond het eten;
  • Zorg: kwaliteit, persoonsgericht, welbevinden en welzijn bewoners
  • Veiligheid: valpreventie, medicijnverzorging, voorkomen van diefstal;
  • Personeel:  bijv.de  inzet van ZZP-ers, de tevredenheid van medewerkers
  • Activiteiten en ontspanning: het aanbod afstemmen op wat mensen willen;
  • Nieuwbouw of renovatie van tehuizen en verhuizingen;
  • Verbeterplannen naar aanleiding van tevredenheidonderzoek onder cliënten;
  • De inzet van familieleden en mantelzorgers, de rol van vrijwilligers.

Afspraken met de zorgmanager
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder en/of zorgmanager en denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn in een wet vastgelegd. De leden kunnen daardoor concrete afspraken maken.

De raad vertegenwoordigt u
In een cliëntenraad zitten cliënten, familieleden en/of mantelzorgers.  Voor een cliëntenraad is het belangrijk om contact te hebben met de cliënten en hun familie/mantelzorgers.

Om te weten wat er speelt, waar dingen goed gaan of juist niet,  zijn er ook bewonersoverleggen per locatie. Daar halen zij veel informatie vandaan. Ze horen wat er speelt en nemen dit mee naar het overleg met de bestuurder.

Samenstelling per 1 november 2023
De volgende leden maken deel uit van de CR. Zij vertegenwoordigen ieder een locatie.

 • Janny Tuinman – De Parelvissers
 • Wien Pijnenburg (niet op foto) –  Rijn en Vliet (tm 31 december 2023)
 • Ilse Klink – Rijn en Vliet
 • Joost de Witte – Onafhankelijk voorzitter, Het Gebouw
 • Arjen Schouten – Thuiszorg
 • Jac van der Hoeven –  Lorentzhof
 • Nicolette van Varik- van den Berg is secretaris Cliëntenraad

Individuele klachten?
De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Daarvoor kunt u  terecht bij de medewerkers en het management van de locatie. Wij raden dit ook aan. Onze ervaring is dat zij klachten van cliënten heel serieus nemen en hun best doen het op te lossen.

(Jaar)verslag
Het het jaarverslag 2022 van de Centrale Cliëntenraad en verslagen van vanaf oktober 2023 treft u hiernaast aan (het blokje Verslagen).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? Of heeft u een idee in het belang van de cliënten. Of denkt u erover om lid te worden? Mail dan naar clientenraad@libertasleiden.nl

Samenstelling per 1 november 2023 (hier groepsfoto toevoegen)

De volgende leden maken deel uit van de CR. Zij vertegenwoordigen ieder een locatie.

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is een ondernemer die een (of meerdere) onderneming(en) heeft met 50 of meer medewerkers verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad liggen voornamelijk bij personele aangelegenheden, waarover de OR instemmingsrecht heeft volgens artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en bij organisatie gerelateerde aangelegenheden, waarover de OR adviesrecht heeft volgens artikel 25 van de WOR. De gesprekspartner van de OR is altijd de bestuurder. De relatie tussen de OR en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking.

De ondernemingsraad heeft een zittingstermijn van 3 jaar, waarna alle OR leden aftreden en al dan niet verkiesbaar zijn. De OR bestaat uit 12 leden (13 zetels) en is op de volgende wijze verdeeld. De Ondernemingsraad bestaat per 1 oktober 2022 uit de volgende leden:

 • Joke Stil (voorzitter), diëtist, Sector Wonen met Zorg
 • Daryl Willemstein (vice voorzitter), locatieverpleegkundige, Sector Wonen met Zorg
 • Marion van As, (penningmeester), zorgconsulent, Klantenservice
 • Gerda Schoneveld. casemanager dementie, Sector Thuiszorg
 • Petra Ruis, coördinator Hotelservices, Sector Wonen met Zorg
 • Antje Florijn, applicatiebeheerder, ICT
 • Tineke van Kan , planner en verzorgende IG, Sector Thuiszorg
 • Joke Abswoude, planner en verzorgende IG, Sector Wonen met Zorg
 • Sandy Dool, verpleegkundige, Sector Wonen met Zorg
 • Jaap de Mink, leerling verpleegkunde (niveau 4), Sector Thuiszorg en Sector Wonen met Zorg
 • Natasja Langelaan, wijkverpleegkundige, Sector Thuiszorg
 • Roos van het Veld, verpleegkundige, Sector Thuiszorg
 • Miranne Verraes, helpende, Sector Wonen met Zorg

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

In zijn reglement heeft de OR vastgesteld dat medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, zich verkiesbaar mogen stellen als lid van de OR. Medewerkers die minimaal 3 maanden in dienst zijn, hebben het recht om tijdens de verkiezingen hun stem uit te brengen op een kandidaat OR lid.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en zet zich in voor de kwaliteit van zorg voor cliënten. De cliëntenraad is bereikbaar via e-mailadres clientenraad@libertasleiden.nl.

Verslagen Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad 2022
Oktober 2023

Leden cliëntenraad 2023

v.l.n.r. Nicolette Varik, Janny Tuinman, Jac van der Hoeven, Joost de Witte, Ilse Klink. Zittend: Arjen Schouten