Informatie en maatregelen Woonzorglocaties

Verdere versoepeling bezoekregeling

Vanaf 15 juni mogen wij een verdere verruiming doorvoeren van de bezoekregeling voor onze bewoners. Wij zijn heel blij dat u en uw naasten elkaar steeds meer fysiek kunnen ontmoeten, en blijven er alles aan doen om dit zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Sinds 27 mei zijn wij gestart met het ontvangen van bezoek. Tot nu toe was dat slechts één vaste bezoeker per bewoner.
De strikte randvoorwaarden, opgelegd door de overheid,  waar wij ons aan moeten houden blijven gelden, zoals de eisen die onder andere gesteld worden aan hygiëne, beschermingsmiddelen, personeelsbezetting en registratie van de bezoekers. We realiseren ons dat er nog steeds veel niet mogelijk is, maar het uitbreiden doen we stap voor stap en zolang het verantwoord is. De komende tijd blijven wij bekijken, hoe en wanneer wij een verdere verruiming kunnen vormgeven. Wij brengen u bij iedere nieuwe stap die we nemen op de hoogte.

Hoe ziet de verdere verruiming van de bezoekregeling er per 15 juni uit?
Het voorkomen van een COVID-19 besmetting bij andere bewoners en medewerkers heeft altijd onze hoogste prioriteit.

  • Vier vaste bezoekers per bewoner op twee vaste bezoekmomenten per week.
  • Per bezoekmoment mogen maximaal twee vaste bezoekers tegelijk een bezoek brengen. Per bezoekmoment maakt het niet uit wie van de vaste bezoekers komen, dus de samenstelling mag wisselen.
  • Een tweede vaste bezoekmoment per week kunt u in overleg met ons bepalen. Er is een bezoekersplanning per locatie. Bezoek buiten de afgesproken tijden wordt niet toegelaten.
  • De bezoekers ontvangen van te voren het aangepaste bezoekersprotocol.
  • Bezoekers met (milde) ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en) blijven thuis.
  • Elk bezoek aan een bewoner wordt geregistreerd.
  • Bezoekers houden zich aan de afspraken die beschreven staan in het bezoekersprotocol.
  • Alleen bezoekers voor PG-bewoners krijgen een mondkapje. De anderhalve meter afstand kan bij deze bewoners niet altijd worden gewaarborgd.
  • Bezoekers worden ontvangen door een medewerker. Vervolgens mogen bezoekers via een afgesproken route zelfstandig naar het appartement van hun naaste gaan.
  • Het bezoek duurt maximaal 1 uur. Na afloop van het bezoek verlaten de bezoekers zelfstandig de locatie via de afgesproken route.

Wandelen met bewoners
Het is voor bewoners ook mogelijk om een wandeling te maken met een bezoeker. Dit is vanaf 15 juni naast het bezoek in het appartement mogelijk. De vaste bezoekers kunnen er dus voor kiezen om een wandeling te gaan maken . Dat mag eventueel ook nog als extra, buiten de geplande bezoekmomenten. Maar blijft wel beperkt tot de vaste bezoekers, dus geen andere personen, die niet geregistreerd staan. Zowel de bewoner als de bezoeker dienen daarbij vrij te zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19. De wandeling wordt ook geregistreerd en vooraf gepland.

Wanneer er een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting is, dan nemen wij uiteraard persoonlijk contact op met de familie. Wij treffen direct maatregelen waarover wij u verder informeren.

Tanja Ineke, bestuurder Libertas Leiden vertelt in onderstaande vlog meer over de bezoekregeling.

Afspraken bezoek naasten aan bewoner in stervensfase zijn versoepeld
Er  is een uitzondering gemaakt voor bewoners die in de terminale fase zijn. Zij mogen wel bezoek ontvangen, waarbij een beperkt aantal vaste bezoekers aanwezig mogen zijn.
De afspraken die wij hierover hebben gemaakt zijn nu versoepeld. Op twee momenten per dag mogen er twee volwassen bezoekers op bezoek komen. Deze bezoekmomenten worden met de dagoudste van het desbetreffende team/huiskamer afgestemd, zodat de zorgmedewerker de familie kan opvangen en rechtstreeks naar het appartement kan begeleiden. Een bezoeker blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij COVID-19 of bij huisgeno(o)t(en) en houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het bezoek verblijft uitsluitend in het appartement van de bezochte bewoner en het is niet toegestaan om het appartement zonder begeleiding te verlaten. Bezoekers krijgen een chirurgisch masker aangereikt bij de entree, die men gedurende het gehele bezoek ophoudt en houden 1,5 meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen. Bij vragen vindt er overleg plaats met de leidinggevende van de locatie.

Strengere regels wanneer er een besmetting is
In een locatie waar een coronabesmetting is geconstateerd, hanteren we nog scherpere maatregelen.

Voor uw veiligheid
Indien u als bewoner nog zelfstandig naar buiten kunt, dan vragen wij u om minimaal 1,5 meter afstand van anderen te houden bij het halen van een frisse neus. Was vooraf en nadien goed uw handen. Vermijdt contact met medebewoners. Het is niet meer toegestaan om met familie of vrienden naar buiten te gaan. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we kunnen niet anders voor uw veiligheid én de veiligheid van anderen. Indien er mogelijkheden zijn kunt u onder begeleiding van een medewerker een frisse neus halen. U kunt als cliënt en familie natuurlijk altijd telefonisch contact met elkaar houden. Als dit niet mogelijk is, kunt u daarvoor contact opnemen met de zorgmedewerker.

Persoonlijke spullen
Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit in overleg en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de zorgmedewerkers. Op de locaties Lorentshof en Rijn en Vliet zijn er dagelijks receptionisten aanwezig die zorgen voor de verspreiding.

In en uithuizing van bewoners
Omdat het contact met bewoners in onze huizen zo veel mogelijk beperkt wordt, zijn de regels rondom in- en uithuizing gewijzigd. Het is voor familie niet mogelijk om door de locatie heen meubels te verplaatsen. Hiervoor wordt onze technische dienst ingeschakeld. Wij vragen familie om in overleg met het zorgteam hier afspraken over te maken.

Bezoek ziekenhuis of arts
Bezoek aan een ziekenhuis of arts mag alleen als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling met urgentie. In dat geval vindt telefonische afstemming plaats met het zorgteam.

Nieuwsbrieven
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief van ons. Omdat de gezamenlijke activiteiten zijn komen te vervallen, geven wij in deze nieuwsbrieven een beeld van de situatie van de sfeer en activiteiten van de locatie, zodat u zo goed mogelijk op de hoogte bent. Is uw e-mail adres nog actueel? Geef wijzigingen door aan: klantenservice@libertasleiden.nl

Onderzoek RIVM

De aanhoudende corona maatregelen stellen u op de proef en wij realiseren ons dat dit veel van u verlangt. Op allerlei manieren doen wij onze best u en onze zorgmedewerkers en specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen.

Het RIVM vraagt onze organisatie mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel cliënten positief getest zijn. Wij hebben onze medewerking aan dit onderzoek toegezegd omdat het onderzoek heel belangrijk is voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het RIVM voert het onderzoek uit samen met onderzoeksinstituut Nivel. Samen gaan zij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat uw gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. Uiteraard kunt u ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. U kunt daarvoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, bereikbaar via privacy@libertasleiden.nl.