Kwaliteitsverslag 2021

Hiernaast treft u het Kwaliteitsverslag van de sector Wonen met Zorg 2021. We beschrijven hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt. We doen dit vanuit de systematiek van een jaarlijks kwaliteitsplan en daaropvolgend een kwaliteitsverslag.

Met elkaar hebben we heel hard gewerkt om het welzijn van onze bewoners te verbeteren en ons personeel te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit kwaliteitsverslag helpt om daarover het gesprek te voeren met onze interne en externe stakeholders. Daarnaast functioneert het ook als ijkpunt om het verbeteren van de dienstverlening verder vorm te geven (PDCA-cyclus). Want onze zorg is nooit ‘af’.

Omwille van de leesbaarheid en toekomstige vergelijkbaarheid tussen onderlinge verslagjaren, is het kwaliteitsverslag
opgesteld aan de hand van de handreiking en thematische indeling zoals deze in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat
beschreven.

Kwaliteitsverslag Libertas Leiden 2021:
Samenwerken aan kwaliteit van leven

Praatplaat