Nieuwe leden Raad van Toezicht Libertas Leiden

Per 1 september treden Linda Sas en Abdelilah el Barzouhi toe tot de Raad van Toezicht van Libertas Leiden. Met de benoeming, die in samenspraak met de Ondernemingsraad tot stand kwam, is de Raad van Toezicht weer op sterkte.

“Tijdens de selectie deed zich de kans voor om twee toezichthouders te benoemen die beide hun eigen kennis en ervaring meenemen, zowel op het gebied van medisch-inhoudelijke thema’s en bedrijfsvoering als in leeftijd en achtergrond. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen” aldus Tonny van de Vondervoort, voorzitter van de Raad van Toezicht.

De nieuwe leden volgen Ria van Vliet op, die na de maximale termijn van 8 jaar toezichthouderschap onlangs afscheid nam. De Raad van Toezicht dankt haar voor haar jarenlange positieve bijdrage.

Nieuwe leden

Linda Sas is in het dagelijks leven directeur Concernzaken bij Woningcoöperatie Ymere in Amsterdam en woonachtig in Leiden. Zij heeft ruime ervaring met o.a. strategisch personeelsbeleid, innovatie en verandermanagement. Binnen de RvT neemt ze zitting in de Financiële Auditcommissie.

Abdelilah el Barzouhi werkt als cardioloog in opleiding bij het Haga-ziekenhuis en studeert hiernaast rechtsgeleerdheid. Hij is als jonge toezichthouder betrokken bij de werkgroep diversiteit van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Binnen de RvT neemt hij zitting in de Commissie Kwaliteit.

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Libertas Leiden. De raad ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen, de strategie, risico’s, kwaliteit en veiligheid, de financiële verslaglegging en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Libertas Leiden. De raad bestaat na september uit zes leden die ieder zitting hebben in een van de commissies; Commissie Kwaliteit, Financiële Audit Commissie (FAC) en Remuneratiecommissie.

Over Libertas Leiden

Al meer dan 50 jaar ondersteunt Libertas Leiden de inwoners van Leiden. We leveren zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als ze niet meer thuis kunnen wonen. In onze Huizen van de Buurt is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie of om deel te nemen aan een van onze activiteiten.