• Robijnhof in het NOS journaal van 19-3-2017

Robijnhof in het NOS journaal van 19-3-2017

Op zondag 19 maart in het 20.00 uur-journaal werd aandacht besteed aan de nieuwe situatie in Robijnhof. 
Zie bijgevoegde link van het journaal.

Het zorgcentrum van Robijnhof, gelegen in het Morskwartier aan Robijnhof 1, heeft sinds januari 2017 tijdelijk andere bewoners. Informatie over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen vindt u hieronder als pdf bijlage (nieuwsbrieven en notulen van de Klankbordgroep Tijdelijke Huisvesting Robijnhof).

Robijnhof bestaat uit een zorgcentrum en een wooncentrum. Het gebouw van het zorgcentrum voldoet niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan de verpleeg- en verzorgingshuizen. Om die reden wordt de weg tot nieuwbouw ingeslagen.

Reailisatie van nieuwbouw is een lang proces. In de tussenliggende periode worden de appartementen van het zorgcentrum beschikbaar gesteld voor een andere doelgroep om leegstand te voorkomen. 
De oorspronkelijke bewoners van het zorgcentrum zijn verhuisd naar locatie Rijn & Vliet aan de Aaltje Noorderwierlaan. De bewoners van het wooncentrum verhuizen niet. De verhuur en het beheer van het zorgcentrum van Robijnhof is per november 2016 overgedragen aan De Huischmeesters. Deze organisatie is sinds 2012 actief om leegstaand vastgoed in te zetten voor sociaal maatschappelijke doeleinden. voor het zorgcentrum zijn in afstemming met wijkbewoners en gemeente drie doelgroepen vastgesteld die er zich tijdelijk kunnen huisvesten. Dit zijn:
- Statushouders
- Studenten
- Burgers met een lichte begeledingsvraag

Marc Ketelaar, algemeen directeur van De Huischmeesters: "Met het huisvesten van deze doelgroepen in Robijnhof smelten de behoeften van gemeente, woningzoekenden, Libertas Leiden en wijkbewoners/ondernemers samen in een oplossing met een groot maatschappelijk rendement. Dat is waar wij ons voor in willen zetten."
De werkwijze wordt inmiddels landelijk ingezet bij gemeenten, corporaties en zorginstellingen.
Contact met De Huischmeesters via:  robijnhof@dehuischmeesters.nl  of telefonisch via nummer 0900-2266226 

COMMUNICATIE

Onze bewoners en hun contactpersonen informeren wij via de gebruikelijke weg. Daarnaast zijn er twee klankbordgroepen opgericht. Deze klankbordgroepen vormen het contact met de wijkbewoners, winkeliers en organisaties in de directe omgeving van Robijnhof. Regelmatig vinden er overleggen plaats. Notulen van deze bijeenkomsten zijn te vinden via onderstaande links. Ook de nieuwsbrieven die worden uitgegeven met de laatste ontwikkelingen zijn te vinden via onderstaande links.